• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Palackzárási módok megítélése

A vásárlói döntési mechanizmusok igen összetettek. Ezért vizsgáltuk, hogy az egyes tényezők közül (bor típusa, termőhely, zárási mód, ár), a fogyasztókat a bor minőségén túl, mely tulajdonsága befolyásolja leginkább.

Az alábbi táblázatban látható tulajdonságok és szintek alapján, számítógépes program segítségével „hoztunk létre” 9 különböző bortípust, amelyeket a kérdőívet kitöltők egyenként értékeltek. Természetesen, jóval több jellemzőt is fel lehetne sorolni, de ezek együttes kiértékelése szinte lehetetlen. A kérdőív feldolgozását kétféle módszerrel, az SPSS statisztikai programcsomag Conjoint analízisének és a Kereszttáblás elemzési technika felhasználásával végeztük.

Tulajdonság

Tulajdonságszint

bortípusok

fehérbor

vörösbor

desszertbor

termőhelyek

Etyek-Budai borvidék

Villányi borvidék

Balatonborglári borvidék

zárási módok

parafadugó

műanyagdugó

csavarzár

árkategóriák

500 Ft/pal.

1100 Ft/pal.

3500 Ft/pal.


Az említett tényezőkön kívül részletesen vizsgáltuk a zárási módok fogyasztói megítélését. A fogyasztók egy része nyitott az újításokra, más részük viszont határozottan elutasítja azokat bortípustól, ártól függetlenül. A felmérés összeállításakor arra kerestünk választ, hogy számít-e egyáltalán a fogyasztóknak a boros palackok zárási anyaga, s, ha igen, akkor az egyes lehetőségek közül melyiket részesítik előnyben?

A kérdőívet 157 fogyasztóhoz sikerült eljuttatni. A megkérdezettek között nagyjából azonos arányban képviseltették magukat a nők és a férfiak.

A kérdőívet többségében 18 és 35 év közötti fiatalok (69%) töltötték ki, a középkorúak aránya 13%, a 46 év fölöttiek aránya 18%; a felsőfokú végzettségűek aránya 82% volt. A borokhoz hivatásuknál fogva és hobbi szinten értők aránya 70% volt.

A válaszadók borfogyasztási szokásait illetően megállapítható, hogy 64%-uk 6 évnél régebb óta, és 71%-uk minimum heti rendszerességgel fogyaszt bort.

A bor típusának, termőhelyének, zárási módjának és árának megfelelően létrehozott 9 féle conjoint kártya alapján vizsgáltuk, hogy mely bort értékelik legmagasabbra a fogyasztók és összességében melyik tényezőt tartják a legfontosabbnak, egy bor megvásárlásakor. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az általunk kiemelt tulajdonságok közül az ár sarkalatos tényező volt. A szélsőségesen megválasztott árak erőteljesen befolyásolták a fogyasztókat. A bor zárása és a típusa között csak minimális különbség volt. Érdekes módon a bor termőhelye bizonyult a legkevésbé lényegesnek, ebben a környezetben.

A fogyasztók a leginkább elfogadhatónak a testes, balatonboglári vörösbor, parafadugóval zártan, 1100 forintért „típusú” bort tartották, valószínűleg azért, mert ez ár-érték arányában is megfelelt elvárásaiknak.

A válaszadók a parafadugós zárási módot értékelték legtöbbre, a csavarzáras borokat legkevesebbre. Habár az ár meghatározónak bizonyult, mégis a hasznossági értékek alapján megállapítható, hogy a fogyasztók árérzékenyek, de nem az ár abszolút értéke a fontos számukra, hanem a borok ár-érték aránya.

Annak ellenére, hogy a borok típusa közül a vörösbort értékelték legtöbbre, mégis a termőhelyek közül -bár csak kis különbséggel-, de egy fehérborairól híres borvidék (az Etyek-Budai borvidék) került az élre. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a Villányi borvidéket a fogyasztók olyan testes vörösborokkal kötik össze, amelyekhez semmi esetre sem tudnak például csavarzárat elképzelni (ezt szóbeli közléseikkel is alátámasztották).

A kérdőív első felében megfogalmazott állításaink közül néhány a hagyományos felfogással szemben állt -némileg provokatív módon- azért, hogy minél közelebb jussunk az általános fogyasztói attitűdhöz.

A válaszadók szerint a bor készítése és fogyasztása a magyar kultúra elválaszthatatlan része. A megkérdezettek több mint 80 %-a számára fontos a borok megjelenése. A fogyasztók nagyrészt egyetértettek azzal, hogy az újabb, jobb megoldásokra kell törekedni a borászatban is, bár 30 %-uk még akkor is ragaszkodik a megszokott termékekhez, ha az újfajta jobb minőségűnek tűnik.

Az élelmiszer- italipari cégek és az azok által alkalmazott technológiai változtatások, újítások megítélése nem volt egyértelműen kedvező.

A tekintetben, hogy a palackzárási módoknak a bortól elvárható ízvilágot kell visszaadniuk, a fogyasztók hozzáértésüktől függetlenül is teljes mértékben egyetértettek. Az egyes zárási módok megítélésében azonban már jelentős különbségek adódtak.

A hagyományok tisztelete tükröződik abban, hogy a válaszadók többsége a parafadugós bort tartja a legalkalmasabb zárási módnak ünnepi alkalmakon történő borfogyasztáskor. A parafadugóhoz való ragaszkodásuk azonban csak addig tart, amíg az nem befolyásolja negatív irányba a bor minőségét. A dugós borokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok teljesen megoszlottak. A hozzáértők válaszaiból azonban kitűnik, hogy őket határozottan zavarja a dugóíz a borban.

A parafadugónak a bor fejlődésére gyakorolt hatását a fogyasztók többsége nem tudja megítélni. Ezért is voltam kíváncsi a szakértők véleményére. A hozzáértők sem egyértelműen reagáltak arra, hogy hogyan befolyásolja a bor minőségét a zárási mód. Ugyanakkor a parafadugót alkalmasnak tartják a reduktív borok zárására is.

A műanyagdugót csak a válaszadók egyharmada tekinti a parafával egyenrangúnak. Ezt a kérdést illetően nem volt összefüggés a szakértők véleménye és a műanyagdugó elutasításának, vagy elfogadásának ténye között.

A műanyagdugóról sokan panaszkodnak, hogy nehezebb eltávolítani, mint a parafadugót. Ennek ellenére, esetünkben nagyobb arányban voltak, akik azt állították, hogy nem igényel túl nagy erőkifejtést a szintetikus dugók eltávolítása sem. A színes dugókkal kapcsolatosan megoszlottak a vélemények, még a fiatalabb korosztály sem értett azzal egyet, hogy a színes szintetikus dugók a fiatalokból álló társaságokban elfogadható zárási módok lennének.

Az alternatív zárások megítélését jelzi, hogy a fogyasztók többsége nem adná ajándékba az ezekkel zárt borokat!

A csavarzár egyik legjobb tulajdonságaként számon tartott könnyebb nyithatósága nem jelent akkora előnyt, amiért bármely borfogyasztói csoport szívesebben vásárolná az ezzel zárt borokat. Az pedig, hogy jól megőrizhető vele a borok frissessége, egyik fogyasztói csoportnak sem evidens. A válaszadók jelentős hányada viszont elfogadhatónak tartja a csavarzár használatát éttermekben. E tekintetben nincs különbség a szakmai válaszadók és a hozzá nem értők véleménye között. Ezzel szemben a legtöbben nem értenek azzal egyet, hogy ez a zár a jövőben elkerülhetetlenül terjedni fog.

A fogyasztói felmérés fő eredménye tehát, hogy alapvetően lényeges a borok megjelenése, de az ár-érték arányuk sokkal meghatározóbb. A tradícionális országokhoz hasonlóan még nálunk is többen ragaszkodnak a parafadugós zárhoz. A válaszadók a parafadugóval elégedettek, bármely bortípushoz elfogadják. Természetes eredetét is lényegesnek tartják.

A dugóíz problématikáját egyelőre csak a szakértő, vagy rendszeres borfogyasztók ismerik. A fogyasztók a műanyagdugót és a csavarzárat nem tekintik egyenrangúnak a parafadugóval. A jövőben a borkészítési technológiában vélhetően nőni fog a zárási módok jelentősége. A minőségorientált fogyasztók körében a borok közötti árnyalatnyi különbségek sokat jelentenek. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a közeljövőben nem várható még hazánkban az alternatív palackzárási módok parafadugónál nagyobb arányú elfogadottsága.

pincefalvak.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

 

Szavazások

Milyen gyakran jár pincefalvakban?
 


Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés